ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนพรุพีพิทยาคมเข้าสู่ระบบจัดการ ครูที่ปรึกษาชุมนุม