ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.เปิดให้สมัครชุมนุมแบบมีเงื่อนไข รับเฉพาะ ม.ปลาย จำนวน 6 ชุมนุมดังนี้

  1. Biogang (ไบโอแก็งค์)    นางสาวสุพัตรา จุ้ยจำนงค์  ที่ปรึกษาชุมนุม        รับจำนวน 15 คน

  2. Rubber Plane (ม.ปลาย)  นายไมตรี เพ็งจันทร์  ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 5 คน

   3. ตะกร้อ  นายโสภณ หนูวุ่น  ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

  4เถ้าแก่น้อย นางนวพร โพธิ์เพชร  ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

  5เปิดโลกฟิสิกส์ นายปรัชญา มณีอ่อน  ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

  6เรียนเพลิน Learn Com นางสาวฏรินทร คงมณี  ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

และในเวลา 13.00-15.00 น.เปิดให้สมัครชุมนุมแบบปกติ รับทุกระดับชั้น จำนวน 29 ชุมนุมดังนี้

  1. 108 ไอเดียร์    นางสุธาสินี หนูนาค  ที่ปรึกษาชุมนุม        รับจำนวน 15 คน

  2. Chinese รอบรู้  นางสาวปฐมาวดี สุคนธ์สุนทร ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

   3. Crossword นางสาวอ่อนศรี หนูน้อย  ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

  4D.I.Y. BY MATH นางชุติมา ทองมีบัว ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

  5English is easy นางสาวเบญจมาศ หนูจันทร์แก้ว  ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

  6English is fun. นางวรวรรณ จันทร์เที่ยง  ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

  7. Rubber Plane (ม.ต้น)    นายไมตรี เพ็งจันทร์  ที่ปรึกษาชุมนุม        รับจำนวน 10 คน

  8. Welcome drink สีสวยจากสมุนไพร นางทิพวัลย์ พรหมรา ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

   9การมีรายได้ระหว่างเรียน นายสันติ สวัสดี  ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

  10เกษตรทฤษฎีใหม่ นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์  ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

  11คณิตศิลป์ นางสาวธนิดา พลายชุม  ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

  12คอนโดไม้มหาสนุก นางสาว หฤทัยรัตน์ เมืองนุ้ย ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

  13. งานฝีมือ  นางเยาวลักษณ์ ศักดิ์ศรี ที่ปรึกษาชุมนุม        รับจำนวน 15 คน

  14. จิตอาสาพัฒนาสังคม  นางเกษราภรณ์. ทองไสย ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

   15. ดนตรี นายธีรพล แก้วรักษ์  ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

  16ดูเพลินเชิงสร้างสรรค์ กฤติยาภรณ์ พันธุ  ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

  17ดูหนังฟังเพลง นางสุชาดา คงกลับ  ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

  18นักวิทย์รุ่นเยาว์ นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร  ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

  19. เบตอง   นายคมสันติ์ วัฒนาวราธร ที่ปรึกษาชุมนุม        รับจำนวน 15 คน

  20. แบตมินตัน  นายธีรพันธุ์ วิชัยดิษฐ  ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

   21. ประดิษฐ์ประดอย นางสมใจ ขนาบศักดิ์  ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

  22ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายเสนอ จันชู ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

  23ยูทูปเบอร์รุ่นเยาว์ นายธวัชชัย ผลผลา  ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

  24ศิลป์สร้างสรรค์ นางสาวบุษกร ยันเสน  ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

  25. เสริมความรู้จากยูทูป    นางบุญญารักษ์. ท้าววิบูลย์  ที่ปรึกษาชุมนุม        รับจำนวน 15 คน

  26. หรรษาคาราโอเกะ  นางสาวนิตยา ประทีปแก้ว  ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

   27. ห้องสมุด นางสุนันทา แสงอนันต์  ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

  28อสม.จิ๋ว นางปิยวดี จันทบูรณ์  ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน

  29อาเซียนพาเพลิน นางสาวธิดารัตน์ สาริกขา  ที่ปรึกษาชุมนุม       รับจำนวน 15 คน