รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 108 ไอเดียร์
สถานที่เรียน : ห้องคอมฯ427
1.นางสุธาสินี หนูนาค
- - - 15 12
2 Biogang (ไบโอแก็งค์)
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
1.นางสาวสุพัตรา จุ้ยจำนงค์
- - - 15 15
3 Chinese รอบรู้
สถานที่เรียน : อาคารพิชญ
1.นางสาวปฐมาวดี สุคนธ์สุนทร
15 15
4 Crossword
สถานที่เรียน : ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1.นางสาวอ่อนศรี หนูน้อย
15 7
5 D.I.Y. BY MATH
สถานที่เรียน : ห้องหมวดคณิตศาสตร์
1.นางชุติมา ทองมีบัว
15 14
6 English is easy
สถานที่เรียน : ห้องบุคคล
1.นางสาวเบญจมาศ หนูจันทร์แก้ว
15 0
7 English is fun.
สถานที่เรียน : ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
1.นางวรวรรณ จันทร์เที่ยง
15 0
8 Rubber Plane (ม.ต้น)
สถานที่เรียน : ห้องเคมี
หมายเหตุ : ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 5 คน
1.นายไมตรี เพ็งจันทร์
- - - 10 2
9 Rubber Plane (ม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ห้องเคมี
หมายเหตุ : ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 5 คน
1.นายไมตรี เพ็งจันทร์
- - - 5 5
10 Welcome drink สีสวยจากสมุนไพร
สถานที่เรียน : ห้องเรียนชั้นม5/1
หมายเหตุ : สถานที่เรียนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
1.นางทิพวัลย์ พรหมรา
15 12
11 การมีรายได้ระหว่างเรียน
สถานที่เรียน : พรุพีพิทยาคม
1.นายสันติ สวัสดี
15 15
12 เกษตรทฤษฎีใหม่
สถานที่เรียน : พรุพีพิทยาคม
1.นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์
15 15
13 คณิตศิลป์
สถานที่เรียน : ห้องหมวดคณิตศาสตร์
1.นางสาวธนิดา พลายชุม
15 14
14 คอนโดไม้มหาสนุก
สถานที่เรียน : ข้างห้องพยาบาล
1.นางสาว หฤทัยรัตน์ เมืองนุ้ย
15 15
15 งานฝีมือ
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
1.นางเยาวลักษณ์ ศักดิ์ศรี
15 11
16 จิตอาสาพัฒนาสังคม
สถานที่เรียน : ถ้าฝนตกใต้อาคารพิชญใกล้ห้องประชาสัมพันธ์ถ้าฝนไม่ตกใต้ต้นไม้กับพื้นที่ต้องการพัฒนาตามความเหมาะสม
หมายเหตุ : ต้องการมอต้นที่มีจิตอาสาด้วยใจรักแต่เน้นที่มอปลายเป็นสำคัญ
1.นางเกษราภรณ์. ทองไสย
15 15
17 ดนตรี
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
1.นายธีรพล แก้วรักษ์
15 15
18 ดูเพลินเชิงสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องเรียนรวม
1.กฤติยาภรณ์ พันธุ
15 15
19 ดูหนังฟังเพลง
สถานที่เรียน : ตามที่นัดหมาย
1.นางสุชาดา คงกลับ
15 15
20 ตะกร้อ
สถานที่เรียน : สนามตะกร้อ
1.นายโสภณ หนูวุ่น
- - - 15 15
21 เถ้าแก่น้อย
สถานที่เรียน : ห้องพักครูใต้อาคารเลิศปัญญา
1.นางนวพร โพธิ์เพชร
- - - 15 15
22 นักวิทย์รุ่นเยาว์
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร
15 15
23 เบตอง
สถานที่เรียน : ห้องพละ
1.นายคมสันติ์ วัฒนาวราธร
15 15
24 แบตมินตัน
สถานที่เรียน : บริเวณหน้าเสาธง
1.นายธีรพันธุ์ วิชัยดิษฐ
15 15
25 ประดิษฐ์ประดอย
สถานที่เรียน : ห้องคหกรรม
1.นางสมใจ ขนาบศักดิ์
15 15
26 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่เรียน : พรุพีพิทยาคม
หมายเหตุ : เป็นการต่อยอด โครงการสถานศึกษาพอเพียง
1.นายเสนอ จันชู
15 15
27 เปิดโลกฟิสิกส์
สถานที่เรียน : ห้องฟิสิกส์
1.นายปรัชญา มณีอ่อน
- - - 15 14
28 ยูทูปเบอร์รุ่นเยาว์
สถานที่เรียน : ห้องเธียร์เตอร์
1.นายธวัชชัย ผลผลา
15 15
29 เรียนเพลิน Learn Com
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 428
หมายเหตุ : ขอคนที่ชอบ จริงๆจ้า
1.นางสาวฏรินทร คงมณี
- - - 15 0
30 ศิลป์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ
หมายเหตุ : ให้สิทธิ์นักเรียนที่เคยไปแข่งขันกิจกรรมด้านศิลปะก่อน
1.นางสาวบุษกร ยันเสน
15 15
31 เสริมความรู้จากยูทูป
สถานที่เรียน : ห้องม6/2
1.นางบุญญารักษ์. ท้าววิบูลย์
15 15
32 หรรษาคาราโอแกะ
สถานที่เรียน : ห้องที่ใช้สำหรับฝึกร้องเพลงได้ หรือห้องคาราโอแกะของร.ร
1.นางสาวนิตยา ประทีปแก้ว
15 15
33 ห้องสมุด
สถานที่เรียน : ห้องสมุดโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
1.นางสุนันทา แสงอนันต์
15 15
34 อสม.จิ๋ว
สถานที่เรียน : บริเวณข้างห้องพยาบาล
1.นางปิยวดี จันทบูรณ์
15 15
35 อาเซียนพาเพลิน
สถานที่เรียน : ห้องหมวดสังคม
1.นางสาวธิดารัตน์ สาริกขา
15 14